Privacy en beleid

Privacybeleid JA Epoxy Art
https://jaepoxyart.com

Over ons privacybeleid

 

JA Epoxy Art geeft veel om uw privacy! We verwerken daarom enkel gegevens die we nodig hebben voor onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben opgehaald. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking voor commerciële doeleinden aan
derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden geleverd door JA Epoxy Art. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/12/2020, met de publicatie van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke informatie door ons over u wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. We zullen u ook uitleggen hoe we uw gegevens kunnen delen met derden, hoe deze gegevens worden opgeslagen en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.
De contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacy beleid.

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan (of laten opslaan), welke gegevens wij gebruiken en welke beveiligingstechnieken  we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.


Webshop software
Shopify


Onze webshop is ontwikkeld met de software van Shopify. Persoonlijke gegevens die u verstrekt om gebruik te maken van onze diensten zijn beschikbaar voor ons en worden gedeeld met deze partij. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te geven. Zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen. Met betrekking tot uw gebruik van de software worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.
Shopify behoudt zich het recht om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.


Shopify


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify, we hebben voor onze webhosting gekozen voor dezelfde partij; Shopify. De persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze diensten zijn
gedeeld met deze partij. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify is gebaseerd op de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze verplicht hen tot het nemen van passende veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er zijn
Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van gegevens te voorkomen.

Betalingsverwerkers
Shopify Payments

Voor de verwerking van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Shopify waarbij een integratie bestaat tot de uitbetaling; Shopify Payments. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening of
creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden.
Alle bovenstaande garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens gelden ook voor de onderdelen van Shopify diensten waarvoor zij derden inschakelen. Shopify houdt uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen gebonden aan geheimhouding op basis van de overeenkomst. tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

De gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het oog op de verdere verbetering van onze diensten. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijk onderzoek

Indien nodig kan JA Epoxy Art verplicht worden om gegevens te delen op basis van een wettelijke verplichting. Uw gegevens komen in verband met fiscale of strafrechtelijke onderzoeken door de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen dit doen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.
Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aan ons doorgeeft, wordt dit ook opgevat als een vergeetachtig verzoek. Op grond van de geldende administratieve verplichtingen dienen wij uw (persoons)gegevens te factureren, deze gegevens zullen wij bewaren zolang de geldende termijn van toepassing is. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en de documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.

Contactgegevens

JA Epoxy Art
Bisschop Hamerstraat 16, Nijmegen Nederland T (06) 33929532 E info@jaepoxyart.com